PROJEKT #SIQUAKE2020

Republiko Slovenijo ogrožajo potresi. Od 16. stoletja je bilo zabeleženih več kot 50 potresov z intenziteto vsaj VII po evropski potresni lestvici (EMS).

Pas večje potresne nevarnosti poteka po osrednjem delu države od severozahoda proti jugu in jugovzhodu.

Potres v osrednji Sloveniji bi za slovenske razmere imel hude posledice zaradi:

 • goste naseljenosti,
 • dnevnih migracij,
 • prisotnosti državnih in gospodarskih ustanov,
 • križišč prometne in energetske infrastrukture.

Posledice ob morebitnem potresu v osrednji Sloveniji z intenziteto VII–VIII EMS, ki bi zajel Ljubljano in okoliške občine:

 • 600.000 ljudi izpostavljenih posledicam potresa,
 • več kot 60.000 ljudi brez strehe nad glavo,
 • več kot 100 stavb porušenih,
 • več kot 5.000 stavb potrebnih temeljite prenove,
 • prizadeti številni objekti prometne, telekomunikacijske in energetske infrastrukture (Državna ocena tveganj za nesreče, verzija 2.0).

Potrebna je krepitev ukrepov preventive, pripravljenosti in odziva sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za primer potresa.

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje zato skupaj s konzorcijskimi partnerji iz Slovenije, s Hrvaškega, iz Italije in Nemčije v letih 2019 in 2020 izvaja projekt Praktična vaja civilne zaščite – SIQUAKE2020.

NAMEN IN CILJI

Povečati pripravljenost in sposobnost odzivanja celotnega sistema zaščite, reševanja in pomoči v Sloveniji ter mehanizma Unije na področju civilne zaščite v primeru velikega potresa, ki prizadene osrednjo Slovenijo.

TRAJANJE

Začetek izvedbe 1. 1. 2019 in predviden konec 31. 12. 2020.

VSEBINA IN OBSEG

 • Projekt vključuje pripravo in izvedbo različnih dogodkov: vaje, delavnice in usposabljanja z različnimi deležniki in na različnih ravneh, tako na lokalni, regijski in državni ravni kot na ravni Evropske unije.
 • Prav tako obsega pripravo smernic za tovrstna usposabljanja in vaje za druge države članice Evropske unije.
 • S projektom bodo preizkušeni in nadgrajeni:
  • državni načrt zaščite in reševanja ob potresu,
  • postopkovnik za sprejem mednarodne pomoči v Republiki Sloveniji,
  • enoten sistem vodenja in usklajevanje ukrepanja ob večjih nesrečah (SVOD).
 • Izvedeno bo ozaveščanje prebivalstva in usposabljanje ter opremljanje sil zaščite, reševanja in pomoči.

AKTIVNOSTI IN DOGODKI

Delavnici

 1. delavnica na temo množičnih zatočišč: izmenjava mnenj in znanj glede vzpostavitve začasnih bivališč na podlagi pripravljenega orodja MaSC tool;
 2. delavnica na temo podpore države gostiteljice (HNS): preverjanje postopkovnika za podporo države gostiteljice za sprejem mednarodne pomoči ob naravni in drugi nesreči v Republiki Sloveniji.

Štabna vaja

 • temelji na predpostavki, da osrednjo Slovenijo prizadene potres;
 • občinski, regijski in državni štab civilne zaščite ter ministrstva in vladne službe bodo preigravali postopke odziva v primeru velikega potresa, ki prizadene osrednjo Slovenijo, skladno z državnim načrtom zaščite in reševanja ob potresu;
 • vaja v dveh fazah:
  • faza: osredotočenost na oceno stanja, obveščanje, usklajevanje, identifikacijo potreb, pripravo načrta odziva, načrta uporabe sil in sredstev, oceno potreb za zagotavljanje pogojev za življenje prizadetega prebivalstva;
  • faza: zaprosilo za mednarodno pomoč preko mehanizma Unije za civilno zaščito in simulacija postopkov mednarodne koordinacije v primeru takšnega zaprosila;
 • priložnost za preizkus celovitega sistema vodenja odziva ob dogodkih (SVOD).

Praktična vaja SIQUAKE2020

 • ključni dogodek v okviru projekta;
 • trajanje: 4–5 dni;
 • temelji na predpostavki, da osrednjo Slovenijo prizadene potres;
 • osredotoča se na operativno delovanje in usklajevanje na terenu med različnimi deležniki;
 • pripravljenih bo več delovišč v Ljubljani in širši okolici, ki bodo simulirala posledice rušilnega potresa in na katerih bodo delovali različni reševalci iz Slovenije in tujine;
 • aktivnosti na vaji bodo zajemale:
  • oceno stanja in poškodovanosti objektov,
  • identifikacijo potreb in prednostnih nalog,
  • iskanje in reševanje iz porušenih ali poškodovanih objektov,
  • podpiranje in stabilizacijo poškodovanih stavb,
  • nudenje nujne medicinske pomoči,
  • izvajanje sistema nudenja podpore države gostiteljice,
  • organizacijo začasne nastanitve za prizadeto prebivalstvo itn.;
 • več kot 800 udeležencev vaje iz več držav:
  • poveljniki in namestniki poveljnikov civilne zaščite ter štabi civilne zaščite na lokalni, regijski in državni ravni,
  • pripadniki civilne zaščite,
  • gasilci,
  • enote za iskanje in reševanje iz ruševin (USAR) iz več držav,
  • kinologi,
  • taborniki,
  • predstavniki Rdečega križa,
  • Policija,
  • Slovenska vojska,
  • Enota Evropske unije za oceno stanja in koordinacijo (UCPT) idr.

Zgibanka #SIQUAKE2020:

SIQUAKE2020-slajder1
SIQUAKE2020-slajder3
SIQUAKE2020-slajder4
SIQUAKE2020-slajder2
SIQUAKE2020-slajder5
SIQUAKE2020-dossier 3