Projektni partnerji

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje – URSZR (Slovenija)

URSZR je organ v sestavi Ministrstva za obrambo. Izvaja tako administrativne in strokovne naloge na področju zaščite in reševanja kot tudi druge naloge na področju varovanja pred naravnimi in drugimi nesrečami. Razdeljen je v šest notranjih organizacijskih enot (štirje sektorji in dve službi), ki se nahajajo v Ljubljani, ter 13 izpostav, ki delujejo po Sloveniji. V vsaki izpostavi je regijski center za obveščanje, ki opravlja 24-urno dežurstvo. V URSZR, izpostavah in centrih za obveščanje je zaposlenih 300 ljudi.

Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je eden izmed treh stebrov sistema nacionalne varnosti, ki zajema tudi aktivnosti na področju zaščite, reševanja in pomoči. Cilj sistema je zmanjšati število nesreč ter preprečiti ali zmanjšati število žrtev in drugih posledic takih nesreč. Zaradi geografskih karakteristik Slovenije so naravne nesreče, še posebej poplave, poletna neurja, požari in potresi, pogosti pojavi. Nevarnost okoljskih nesreč se povečuje zaradi urbanizacije in industrializacije, vendar tudi sodobne grožnje terorizma in pojav različnih nalezljivih bolezni prav tako prispevajo pomemben delež.

projektni-partnerji-urs-za-zascito-in-resevanje

Mestna občina Ljubljana – MOL (Slovenija)

Ljubljana je politično, znanstveno in kulturno središče ter z nekaj več kot 288.000 prebivalci hkrati največje mesto v Sloveniji in njen najpomembnejši gospodarski center. Čeprav se po svoji velikosti uvršča med srednje velika evropska mesta in ohranja prijaznost manjšega kraja, ima vse, kar premorejo velike prestolnice – je politično in kulturno, pomembno evropsko trgovsko, poslovno, kongresno ter sejemsko, pa tudi prometno, znanstveno in izobraževalno središče Slovenije. Mestno občino Ljubljana vodi župan Zoran Janković, s podporo petih podžupanov, ki pokrivajo določena področja ter voljenega mestnega sveta s 45 člani. Slednji je pod vodstvom župana odgovoren za sprejemanje mestnih pravnih aktov, skrbi za nadzor nad financami in uresničevanjem sprejetih sklepov.

Nosilec vseh dejavnosti MOL, vezanih na projekt SIQUAKE2020 je Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo. Le ta je odgovoren za delovanje sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami na ravni občine. S svojim rednim usposabljanjem in izobraževanjem ter sodelovanjem z različnimi domačimi in tujimi partnerji Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo zagotavlja visoko raven sistema varstva pred naravnim in drugimi nesrečami v MOL.

projektni-partnerji-mol1

Zvezna agencija za tehnično pomoč – THW (Nemčija)

THW je vladna neprofitna organizacija, ki pripada nemškemu Zveznemu ministrstvu za notranje zadeve. Ustanovljena je bila leta 1950 kot nemška vladna organizacija za pomoč ob nesrečah, njene naloge so določene z zveznim zakonom ter vključujejo tehnično pomoč in pomoč ob številnih nesrečah v Nemčiji in tujini. 99 odstotkov od okoli 80.000 članov THW deluje na prostovoljni ravni v 668 lokalnih izpostavah po Nemčiji. Le en odstotek članov THW je zaposlenih na sedežu v Bonnu, osmih zveznih pisarnah, 66 regionalnih pisarnah, dveh šolah in dveh logističnih centrih.
Opremljena z moderno opremo in dobro usposobljenimi delavci THW pomaga na lokalni, regionalni, državni in mednarodni ravni. Iskanje in reševanje, zaščita pred poplavami, oskrba z električno energijo, tehnična podpora infrastrukture, oskrba s pitno vodo, poveljevanje in komuniciranje ter logistična podpora so nekatere izmed operativnih zmogljivosti THW. Tesno sodelovanje tako na dvostranski ravni kot tudi v okviru Združenih narodov in Evropske unije je ključno za vsakodnevno delovanje THW. Od začetka mehanizma Unije na področju civilne zaščite THW igra aktivno vlogo pri implementaciji mehanizma. Številni strokovnjaki in moduli so registrirani v t. i. prostovoljni nabor v Bruslju ter so na voljo za operacije v tujini.

projektni-partnerji-nemska-zvezna-agencija-za-tehnicno-pomoc

Ministrstvo za notranje zadeve – Civilna zaščita – MUP – CZ (Hrvaška)

Direktorat za Civilno zaščito je organ v sestavi Ministrstva za notranje zadeve z naslednjimi pristojnostmi:

  • delovanje sistema civilne zaščite,
  • reševanje in zaščita državljanov, živali, materialnih, kulturnih in drugih dobrin ter okolja v primeru večjih nesreč in katastrof,
  • zmanjševanje možnih negativnih posledic terorizma in vojaških spopadov,
  • usposabljanje strokovnjakov za zaščito in reševanje,
  • nudenje osnovne pomoči pri zmanjševanju negativnih posledic v primeru obstoja splošne nevarnosti, do katere lahko pride v primeru večjih nesreč in naravnih katastrof.
projektni-partnerji-hrvasko-ministrstvo-za-notranje-zadeve-civilna-zascita

Oddelek za civilno zaščito – DPC (Italija)

Kot sestavni del predsedstva Sveta ministrov deluje od leta 1982. Po dogovoru med regionalnimi in lokalnimi oblastmi ima vodilno vlogo pri projektih in dejavnostih, vezanih na preprečevanje, napovedovanje in spremljanje tveganj za nesreče ter pri intervencijskih postopkih reševanja na ravni celotnega sistema. DPC je odgovoren za koordinacijo odziva na naravne nesreče, katastrofe in druge dogodke tipa C, katerih obseg in intenzivnost zahtevata uporabo izrednih sredstev.
Dogovor med regionalnimi in lokalnimi oblastmi predvideva tudi sodelovanje pri oblikovanju zakonodaje na področju preprečevanja tveganj in regulativnih ukrepov, usmerjenih v preprečevanje in obvladovanje nesreč ter zmanjševanje škode. DPC poleg prej naštetega skrbi za izvedbo vaj, nacionalnih in mednarodnih projektov in usposabljanj ter drugih dejavnosti, ki prispevajo k ozaveščanju javnosti na področju civilne zaščite.

projektni-partnerji-Italijanski--oddelek-za-civilno-zascito