ŠTABNA VAJA #SIQUAKE2020 TTX IN ZAKLJUČNA DELAVNICA TTX

Uprava RS za zaščito in reševanje je med 4. in 7. februarjem v Ljubljani organizirala Teoretično štabno vajo #SIQUAKE2020 TTX, ki je temeljila na scenariju potresa v osrednji Sloveniji z magnitudo 6.1. Epicenter potresa, ki bi se zgodil v zgodnjih jutranjih urah, bi po scenariju vaje bil 10 kilometrov jugovzhodno od Ljubljane. Na podlagi predhodno pridobljenih podatkov Agencije RS za okolje, Urada za seizmologijo, bi takšen potres dosegel intenziteto med VII in VIII na evropski makro seizmični lestvici. Posledicam takšnega potresa bi po scenariju bilo podvrženih 32 občin v osrednji Sloveniji s skupno 600.000 prebivalci.

Teoretična štabna vaja je sledila nizu predhodnih pripravljalnih dogodkov in aktivnosti, na katerih so udeleženci preverjali ranljivost stavb, prostorov, kjer bivajo ali delajo. Pri izdelavi ocen ranljivosti so deležniki uporabljali aplikacijo »Ocena posledic potresa« POTROG, ki je bila izdelana v sklopu razvojno raziskovalnih nalog Potresna ogroženost v Sloveniji za potrebe Civilne zaščite, s pomočjo katere lahko uporabnik v primeru potresa, na podlagi informacije o lokaciji in intenziteti, hitro izdela prve ocene o obsegu potresa. Z aplikacijo so lahko deležniki določili poškodovanost stavb (porušene, močno poškodovane, nepoškodovane, neocenjene stavbe) in število ogroženih ljudi v njih. Udeleženci so v oceno vključili tudi alternativne lokacije za delo, možne delovne pogoje, razpoložljivost zaposlenih ter, na podlagi tega, določili prioritete in načrt odziva. O rezultatih ocen ranljivosti so udeleženci razglabljali na Zaključni načrtovalski konferenci, kjer so prejeli nadaljnja navodila in dopolnitve za uspešno izvedbo štabne vaje.

Cilj Teoretične štabne vaje #SIQUAKE2020 TTX je bilo ugotavljanje primernosti vsebine načrtov zaščite in reševanja za potres ter normativno-pravnih podlag, vzpostavitev zavedanja o potresni ranljivosti stavb, infrastrukture in preostalega okolja, o potencialnih posledicah potresa in zmožnostih njihovega obvladovanja, potrebnih finančnih in drugih virih, potrebi po usklajevanju in sodelovanju ter preizkušanje postopkov mehanizma Unije na področju civilne zaščite in mednarodnega odziva. Dodatno je vaja omogočala preizkušanje novega sistema vodenja odziva ob dogodkih (SVOD) ter krepitev sodelovanja med različnimi organizacijskimi strukturami ter delovnimi procesi na več nivojih.

Vaja je bila razdeljena na nacionalni in mednarodni del. K sodelovanju v nacionalnem delu vaje so bili vabljeni vsi državni organi in druge institucije, ki imajo opredeljeno vlogo v državnem Načrtu zaščite in reševanja ob potresu ter občine iz osrednjeslovenske regije. Udeležba na vaji je bila 82%, saj je na vaji je sodelovalo 45 od skupno 55 vabljenih deležnikov.

Nacionalni del štabne vaje, ki je potekal 4. februarja 2020 je zajemal aktivacijo struktur zaščite in reševanja na vseh vladnih nivojih, vodenje odziva, vzpostavitev sistema vodenja ob takojšnjem in dolgoročnem odzivu na nesrečo, koncipiranje obnove ter aktivnosti vezane na zaprosilo za mednarodno pomoč – med drugim preko vnosa zaprosila v evropski Skupni komunikacijski in informacijski sistem (CECIS).

V nadaljevalnem, mednarodnem, delu štabne vaje, ki je potekal 5. februarja 2020, so sodelovale države, ki bodo sodelovale v praktični vaji potres #SIQUAKE2020 FSX: Avstrija, Hrvaška, Nemčija, Madžarska, Italija ter evropski Center za usklajevanje nujnega odziva (ERCC) v Bruslju in romunski center za odziv na nesreče. Mednarodni del štabne vaje je povezano potekal kot nadaljevanje slovenskega dela, ki je bil zaključen z zaprosilom Slovenije za mednarodno pomoč v sistemu CECIS.

Izvedbo štabne vaje je spremljala skupina evalvatorjev, katero so sestavljali predstavniki Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Rdečega križa Slovenije ter Uprave RS za zaščito in reševanje. Sodelujoči so po izvedbi vaje izpolnili tudi evalvacijske obrazce, osredotočene na doseganje namena in ciljev vaje.

Štabna vaja #SIQUAKE2020 TTX je bila zaključena z dogodkom za nacionalne deležnike, ki so 4. februarja sodelovali na štabni vaji ter vabljene strokovnjake iz posameznih vsebinskih področij, ki jih je dogodek pokrival. Na dogodku je bila predstavljena prva analiza vaje ter izvedena delavnica o odzivu na potres, kjer so sodelujoči po skupinah predstavili zaključke ter razpravljali o sledečih temah: reševanje, nastanitev, zdravstvena oskrba, ruševine, varnost, telekomunikacije, živali in obnova.

Eden ključnih ciljev štabne vaje ter ostalih povezanih dogodkov je bila identifikacija vrzeli ter vprašanj pri vlogi in odzivu različnih deležnikov na potres, na podlagi katerih bi bila oblikovana nova priporočila ter smernice za njihovo premostitev. Štabna vaja je predstavljala okolje za učenje in krepitev sodelovanja vseh deležnikov na nacionalni ravni, kot tudi osnovo za načrtovanje izvedbe nadaljnjih aktivnosti v okviru projekta #SIQUAKE2020 ter praktični vaji #SIQUAKE2020 FSX.

Štabna vaja_URSZR2-min