Delavnica na temo podpore države gostiteljice (HNS)

V primeru potresa v osrednji Sloveniji z intenziteto VII ali več po EMS bi se v izvajanje zaščite, reševanja in pomoči vključile sile in sredstva na vseh ravneh. V primeru, da za ukrepanje ob nesreči Slovenija sama ne bi mogla zagotoviti potrebnih zmogljivosti, bi zaprosila za mednarodno pomoč. Za mednarodno pomoč lahko Slovenija zaprosi države, s katerimi ima sklenjene dvostranske sporazume o sodelovanju na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter tudi druge države preko mehanizmov za usklajevanje mednarodne pomoči, predvsem mehanizma Unije na področju civilne zaščite (UCPM). Na EU ravni so bile zaradi lažjega usklajevanja prejema mednarodne pomoči preko UCPM sprejete Smernice EU o podpori države gostiteljice mednarodni pomoči (ang. Guidelines on Host Nation Support – HNS), na nacionalni ravni pa je bil leta 2018 sprejet Postopkovnik: podpora države gostiteljice mednarodni pomoči ob naravni in drugi nesreči v Republiki Sloveniji, kjer so opredeljene aktivnosti po fazah prejema mednarodne pomoči ter naloge in odgovornosti pristojnih nacionalnih organov.

Učinkovita izraba mednarodne pomoči, ki deluje po principu dopolnjevanja in podpore prizadete države ter lahko okrepi in izboljša odziv ob nesreči širšega obsega, je mogoča le ob uspešnem izvajanju postopkov sprejema ter usklajenem delovanju vseh deležnikov. V okviru projekta #SIQUAKE2020 bo zato organizirana delavnica na temo podpore države gostiteljice (HNS), ki bo temeljila na preizkušanju obstoječih usmeritev, preverjanju poznavanja postopkov in pristojnosti po resorjih, nadgrajevanju znanja ter identificiranju pomanjkljivosti in potreb za nadaljnjo izboljšavo koncepta HNS.

Delavnica bo potekala 18. in 19. septembra v Ljubljani, namenjena pa bo predstavnikom državnih organov in drugih institucij, ki so v Sloveniji v skladu s postopkovnikom »Podpora države gostiteljice mednarodni pomoči ob naravnih in drugih nesrečah v RS« odgovorni za njegovo izvedbo.

dogodki-slika